Pilihan Bahasa:

Permit Masuk

1. PROSIDUR KELULUSAN PERMIT MASUK

i. Permit Masuk merupakan suatu Permit dalam bentuk dokumen yang membenarkan seseorang warganegara asing yang bukan bertaraf warganegara Malaysia untuk masuk dan berada di Malaysia. Permohonan Permit Masuk adalah terbuka kepada mana-mana orang yang bukan bertaraf warganegara Malaysia (warganegara asing) yang ingin berada dan menetap di Negara ini.
ii. Semua permohonan Permit Masuk hendaklah dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri mengikut alamat tempat tinggal pemohon kecuali bagi Kategori ‘A1’ Pakar (Individu Berbakat Dan Berkemahiran Tinggi).
iii. Semasa permohonan dibuat, pemohon dan penaja dikehendaki hadir bersama.
 
2. KATEGORI PERMOHONAN PERMIT MASUK

Golongan yang layak mendapat pertimbangan untuk Permit Masuk dibahagikan kepada empat (4) kategori seperti berikut:-
A. Kategori Pelabur (High Net Worth Individual)
B. Kategori Pakar ‘A1’ dan Profesional ‘A2’
C. Kategori Suami/Isteri/Anak umur bawah 6 tahun kepada warganegara
D. Kategori Sistem Mata

A. KATEGORI PELABUR (HIGH NET WORTH INDIVIDUAL)
    
Pelabur yang Mempunyai Pelaburan Melebihi Dua (2) Juta USD   
Membawa masuk melebihi 2 juta USD dan menyimpan dalam bentuk simpanan tetap (fixed deposit) dalam bank-bank tempatan dan tidak boleh dikeluarkan untuk  tempoh 5 tahun. Pemohon dikehendaki mengemukakan Surat Perakuan Sumpah yang membuat perakuan tidak mengeluarkan simpanan dalam tempoh lima (5) tahun.                                     
i. Suami atau isteri dan anak-anak berumur di bawah 18 tahun kepada pelabur yang telah diluluskan Permit Masuk boleh diberi kemudahan pas lawatan jangka panjang yang bersesuaian untuk tinggal bersama pelabur yang berkenaan . Mereka layak dipertimbangkan Permit Masuk selepas 5 tahun menetap di Malaysia.
ii. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui seorang penaja tempatan di Pejabat Imigresen Negeri.

B.KATEGORI PAKAR ‘A1’ DAN PROFESIONAL ‘A2’
Seseorang yang mempunyai kelulusan profesional atau kepakaran yang membolehkan ia memberi perkhidmatan profesional dan kepakarannya kepada negara ini tanpa menjejaskan kepentingan warganegara yang sedia ada. 
Kategori ini dibahagikan kepada dua (2) jenis iaitu:-

KATEGORI PAKAR (‘A1’)
- (Individu Berbakat Dan Berkemahiran Tinggi)
Memiliki kepakaran dalam bidang kritikal dan mencapai taraf ‘World Class’  dan diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa.
Kepakaran ditentukan oleh Agensi Kawal Selia yang berkaitan di Malaysia.
Memiliki Surat Perakuan Kelakuan Baik (Letter of Good Conduct) dari negara asal sebagai jaminan pemohon bersih daripada sebarang rekod jenayah di negara asal.
Permohonan hendaklah dikemukakan melalui seorang penaja tempatan di Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya serta menamakan dua (2) orang warganegara Malaysia sebagai rujukan terhadap permohonan.


KATEGORI PROFESIONAL (‘A2’) 
i. Memiliki kemahiran dalam bidang kritikal yang telah diperakukan oleh Agensi Kawal Selia yang berkaitan di Malaysia.
ii. Memiliki Surat Perakuan Kelakuan Baik (Letter of Good Conduct) dari negara asal.
iii. Telah bekerja dalam mana-mana agensi Kerajaan atau swasta di negara ini bagi tempoh melebihi 3 tahun dan jawatan yang disandang hendaklah disahkan oleh Agensi Kawal Selia yang berkaitan di Malaysia.
iv. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui seorang penaja tempatan di Pejabat Imigresen Negeri serta menamakan dua (2) orang warganegara Malaysia sebagai rujukan terhadap permohonan.
Suami atau isteri dan anak-anak berumur di bawah 18 tahun kepada Kategori ‘A1’ dan’ A2’ boleh mengemukakan permohonan dan layak dipertimbangkan Permit Masuk mengikut prinsipal masing-masing.


SENARAI AGENSI KAWAL SELIA

BIL AGENSI KAWAL SELIA BIDANG
1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KESIHATAN DAN PERUBATAN
2 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI/MIDA INDUSTRI DAN PEMBUATAN
3 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASA TANI PERTANIAN DAN PEMAKANAN
4 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MARITIM, UDARA DAN DARAT
5 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI PENGAJIAN TINGGI
6 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT
7 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASA DAN KEBUDAYAAN SENI DAN BUDAYA
8 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN/MSN SUKAN
9 BANK NEGARA MALAYSIA PERBANKAN DAN KEWANGAN
10 SURUHANJAYA SEKURITI PASARAN MODAL


C. KATEGORI SUAMI/ISTERI/ANAK UMUR BAWAH 6 TAHUN KEPADA WARGANEGARA
i. Suami dan isteri warganegara asing kepada warganegara Malaysia yang telah berkahwin secara sah mengikut undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia boleh diberi kemudahan Pas Lawatan (Sosial) tertakluk kepada peraturan sedia ada.                          
ii. Setelah tinggal di Malaysia selama 5 tahun secara terus menerus, mereka layak mengemukakan permohonan dan dipertimbangkan pengeluaran Permit Masuk tempoh 5 tahun yang ditetapkan bermula dari tarikh pemohon diberi kemudahan Pas Lawatan (Sosial) 6 bulan yang pertama.
iii. Permohonan Permit Masuk hendaklah ditaja oleh suami atau isteri masing-masing dan permohonan hendaklah dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri atau Pejabat Imigresen Cawangan yang berhampiran dengan tempat tinggal pemohon atau penaja.
iv. Anak-anak kepada warganegara yang berumur di bawah enam (6) tahun adalah layak untuk memohon Permit Masuk dibawah kategori ini.
v. Anak-anak kepada warganegara yang berumur bawah 6 tahun adalah dinasihatkan untuk membuat semakan tuntutan sebagai warganegara Malaysia di Jabatan Pendaftaran Negara terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan Permit Masuk.


WANG CAGARAN BAGI ISTERI / SUAMI WARGANEGARA.
i. Permohonan yang telah diluluskan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang 6 bulan yang pertama dikehendaki membayar wang cagaran mengikut jumlah yang telah ditetapkan .
ii. Pemohon boleh menuntut semula Wang Cagaran yang telah dibayar selepas 2 tahun dari tarikh dokumen Permit Masuk ( Im. 5 ) dikeluarkan.


D. KATEGORI SISTEM MATA
Semua warganegara asing (kecuali kategori Pelabur, Pakar, Suami/Isteri/Anak bawah 6 tahun) seperti Pegawai Dagang (Expatriate) dalam bidang-bidang professional tertentu yang kritikal serta golongan pelabur dengan nilai pelaburan kurang dari USD 2 juta juga boleh dipertimbangkan pengeluaran Permit Masuk mengikut kaedah Sistem Mata (Point System). Kategori Sistem Mata ini diberikan kepada individu yang benar-benar dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan negara.
Pertimbangan Permit Masuk Kategori Sistem Mata dibuat berdasarkan tujuh (7) kriteria utama :-
i. Umur
ii. Kelayakan akademik
iii. Kemahiran Bahasa Malaysia
iv. Tempoh menetap di Malaysia
v. Ikatan kekeluargaan dengan warganegara Malaysia
vi. Nilai pelaburan
vii. Pekerjaan/pengalaman setiap pemohon

Warganegara asing yang mengumpul jumlah minimum 65 mata daripada jumlah keseluruhan 120 mata sahaja akan dipertimbangkan permohonan Permit Masuk.

3. SYARAT-SYARAT KEPADA PEMEGANG PERMIT MASUK
Setiap orang yang diberi Permit Masuk ianya adalah seorang bertaraf Penduduk Tetap negara ini dan mestilah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya gagal mematuhinya, Permit Masuk boleh ditarik balik oleh Kerajaan
Pemegang Permit Masuk hendaklah :-
i. Berlaku baik sepanjang masa.
ii. Hendaklah patuh kepada undang-undang negara ini.
iii. Dilarang menganggotai, menyertai dan melibatkan diri dengan apa cara sekalipun dalam pertubuhan politik.
iv. Tidak boleh samada secara bersendirian atau sebaliknya menyertai atau melibatkan diri dengan apa cara sekalipun dalam pertubuhan yang mengkritik atau menentang Kerajaan atau menjatuhkannya secara kekerasan.
v. Tidak boleh secara bersendirian atau sebaliknya menyertai pertubuhan yang bergiat dalam aktiviti yang menimbulkan kesan negatif kepada keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam dan kemoralan.


4. KEMUDAHAN KEPADA PEMEGANG PERMIT MASUK
i. Dibenarkan untuk bermastautin di Malaysia tanpa had tempoh.
ii. Dibenarkan bekerja, belajar dan menjalankan perniagaan tanpa perlu menukar kepada pas-pas yang lain.
iii. Dibenarkan untuk memiliki hartanah.
iv. Layak untuk memohon taraf kewarganegaraan:
v. Isteri asing kepada warganegara layak memohon taraf warganegara Malaysia di bawah Perkara 15 (1) Perlembagaan Malaysia selepas bermastautin di Malaysia sekurang- kurangnya 2 tahun terus menerus;
vi. Anak-anak warganegara asing kepada warganegara Malaysia layak memohon warganegara Malaysia di bawah Perkara 15 (2) atau 15 (3) Perlembagaan Malaysia; dan
vii.Bagi mereka selain dari isteri/anak-anak kepada warganegara layak memohon warganegara Malaysia di bawah Perkara 19 Perlembagaan Malaysia selepas bermastautin sekurang-kurangnya 10 hingga 12 tahun di Negara ini.

Pemegang Permit Masuk tidak layak untuk mengundi dalam Pilihan Raya.
TAFSIRAN PENDUDUK TETAP
Penduduk Tetap ialah orang-orang yang dibenarkan tinggal di negara ini tanpa had tempoh, bukan pemegang pas dan bukan seorang warganegara Malaysia. Mereka mendapat taraf Penduduk Tetap setelah dikeluarkan Permit Masuk dan digunakan untuk masuk dan tinggal tetap di negara ini dan tidak layak untuk mengundi dalam Pilihan Raya.

5. PENGELUARAN PERMIT MASUK
i. Bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, dokumen Permit Masuk akan dikeluarkan di Ibu Pejabat Imigresen Malaysia, Putrajaya manakala di Sabah dan Sarawak, dokumen ini akan dikeluarkan di Pejabat Imigresen Negeri berkenaan.
ii. Setiap dokumen yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 6 bulan sahaja. Sekiranya pemegangnya tidak masuk ke negara ini dalam tempoh tersebut, maka haknya akan terlucut. iii. Walaubagaimanapun, Ketua Pengarah Imigresen boleh melanjutkan tempoh sah laku dokumen tersebut sekiranya permohonan dibuat sebelum tamat tempoh yang ditetapkan atas budi bicaranya.
iv. Kadar bayaran yang ditetapkan bagi setiap pengeluaran Permit Masuk ialah RM120.00


 5. Senarai Semak Permit Masuk

1. Senarai Semak Penyerahan Dokumen Permit Masuk
2. Senarai Semak Bagi Permohonan Permit Masuk Isteri /Suami /Anak (6 Tahun Dan Ke Bawah) Warganegara Asing Kepada Warganegara Malaysia
3. Senarai Semak Bagi Permohonan Permit Masuk Di Bawah Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia
4. Senarai Semak Bagi Permohonan Permit Masuk Kategori Sistem Mata
5. Senarai Semak Bagi Permohonan Permit Masuk Kategori Pakar (A1) & Professional (A2) (Pasangan dan anak-anak (bawah 18 tahun) kepada Pakar (A1) / Professional (A2) boleh mengemukakan permohonan Permit Masuk)
6. Senarai Semak Bagi Permohonan Permit Masuk Kategori Pelabur (Pasangan dan anak-anak berumur bawah 18 tahun boleh mengemukakan permohonan setelah berada di Malaysia atas Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang selama 5 tahun)


SEBARANG PERTANYAAN & HUBUNGI KAMI
UNIT PERMIT MASUK
BAHAGIAN VISA, PAS DAN PERMIT
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
ARAS 1, BLOK 2G4, PERSIARAN PERDANA PUTRA
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA
64500 PUTRAJAYA MALAYSIA
+60388801373

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 23 October 2019.

Jumlah pelawat hari ini: 535
Jumlah pelawat keseluruhan: 17515985