Kata Kunci Psikologi

module bullet Akta Kaunselor

Satu Akta yang memperuntukkan pendaftaran dan amalan kaunselor dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling.

module bullet “Brain Washing”

Suatu usaha yang dibuat bagi memastikan supaya berlaku sesuatu perubahan yang radikal terhadap kepercayaan atau tingkah laku dengan menggunakan tekanan secara fizikal, psikologikal atau sosial.

module bullet Kaunseling

Proses perhubungan untuk memberi bantuan secara sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional yang bertujuan menghasilkan perubahan, perkembangan, dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh berlandaskan etika kaunseling.

module bullet Kaunseling Individu

Satu proses perhubungan menolong secara bersemuka antara seorang kaunselor dengan seorang klien.

module bullet Kaunseling Kelompok

Satu proses perhubungan menolong secara bersemuka antara kaunselor dengan beberapa orang klien.

module bullet e-Kaunseling / Tele kaunseling

Satu proses perhubungan menolong secara tidak bersemuka antara seorang kaunselor dengan klien

module bullet Intervensi Krisis

Pendekatan yang memberi fokus kepada situasi kritikal dengan memberi perhatian serta merta kepada peristiwa seperti keganasan rumahtangga, penceraian, pergaduhan, konflik, bencana alam dan lain-lain.

module bullet Kaunselor

Profesion terlatih dalam bidang kaunseling ataupun bidang-bidang berkaitan seperti kerjaya, perkahwinan, seksual, pendidikan, pengurusan dll dan mampu bertindak sebagai pembimbing dengan memberi maklumat dan cadangan untuk membantu klien mengenalpasti kebolehan diri serta melakukan perubahan dan membuat keputusan dan menentukan matlamat.

module bullet Kaunselor Berdaftar

Kaunselor yang didaftarkan di bawah seksyen 26 dan 27 di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan dibenarkan mengikut undang-undang menjalankan aktiviti kaunseling.

module bullet Kebimbangan

Adalah satu keadaan emosi yang tidak selesa yang diakibatkan oleh tekanan (stress) atau konflik dan dikategorikan sebagai takut dan berhati-hati.

module bullet Kecelaruan

Situasi dalam diri individu atau mana-mana kumpulan yang menggambarkan fenomena luar biasa ataupun yang sukar difahami oleh individu lain. Selalunya dikaitkan dengan gangguan mental.

module bullet Klien (Perspektif Kaunseling)

Individu yang berurusan dengan kaunselor ataupun psikologis untuk mendapatkan sebarang perkhidmatan mahupun rawatan.

module bullet Konflik

Istilah yang merujuk kepada situasi di mana keperluan, matlamat atau tindakan yang tidak boleh bersaing antara satu sama lain.

module bullet Lembaga Kaunselor

Perbadanan yang berkuasa dan dipertanggungjawabkan untuk menyelia dan menilai pemberian perkhidmatan, latihan kaunselor, tatatertib kaunselor dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling seperti yang termaktub dalam Akta Kaunselor 1998.

module bullet Motivasi

Istilah yang merujuk kepada desakan dari hati dan naluri yang menggerakkan seseorang untuk membuat sesuatu tindakan yang merangkumi segala jenis desakan, ransangan, keperluan, kehendak, kemahuan dan kuasa-kuasa lain untuk mencapai sesuatu matlamat.

module bullet Psikologi Klinikal

Salah satu cabang psikologi yang lebih mengutamakan penggunaan teori dan kajian-kajian psikologi untuk mendiagnosis dan merawat masalah-masalah yang berkaitan emosi, mental atau tingkahlaku bilazim.

module bullet Tekanan (Stress)

Keadaan tegang yang menyebabkan sistem tubuh badan dalam keadaan yang tidak stabil serta perasaan risau yang keterlaluan terhadap sesuatu perkara.

module bullet Teori Pemusatan Klien

Suatu bentuk psikoterapi yang diasaskan oleh Carl Rogers yang dibuat berdasarkan penerimaan klien tanpa bersyarat. Klien biasanya tidak didiagnosis bagi sebarang tujuan rawatan sebaliknya lebih menumpukan kepada sumber psikik klien agar dia dapat menyelesaikan masalahnya.

module bullet Terapi Tingkahlaku

Satu bentuk psikoterapi yang dibuat berdasarkan andaian behaviorisme untuk mengubah tingkahlaku lama yang tidak diingini kepada suatu bentuk tingkahlaku baru.

module bullet Ujian Psikologi

Bentuk ujian yang telah dipiawaikan (ujian, inventory dan skala) yang digunakan untuk mengukur kecerdasan, kebolehan mental secara umum dan spesifik, kebolehan dalaman, nilai, minat, personaliti, motivasi dan bidang-bidang psikologikal yang lain yang telah dibangunkan dan mempunyai keesahan, kebolehpercayaan dan kepiawaian.

module bullet Ujian Psikometrik

Ujian psikologi berbentuk kualitatif dan menggunakan teknik statistikal yang ditadbir dengan bantuan ahli yang mahir dalam ujian psikologikal untuk menentukan tahap kecerdasan, minat dan mana-mana ujian mental.